Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

  1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem naboru do szkoły jest Szkoła Podstawowa nr4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu, 12-200 Pisz, ul. M. Wołodyjowskiego 2a, adres e-mail:sp4pisz@interia.pl, numer telefonu: 87 425-15-22.
  2. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu powołany został inspektor ochrony danych Pan Waldemar Hypś, adres e-mail:inspektor@cbi24.pl,  numer telefonu: 82 561 13 02
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.  
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia. 
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz  ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do szkoły znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy przystępuje do naboru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content