Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz"

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

Od listopada 2011r. odbywały się w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja dzieci do Projektu została przeprowadzona na podstawie diagnoz dokonanych przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III. Ponadto, zespoły opierały sie na orzeczeniach i opiniach psychologiczno-pedagogicznych.

Za główny cel projektu przyjęto wsparcie w zakresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Pisz, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość realizacji projektu w szkole jest dyrektor.

Biuro Projektu ,,Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz"

(nadzór i realizacja):

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

ul.Dworcowa2,12-200 Pisz

Tel/fax.:(87)423 29 94, Fax:(87),

 

Zajęcia w ramach Projektu realizowane były od listopada 2011 do czerwca 2013r.

- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - łącznie 60h w okresie od listopada 2011r. do czerwca 2013r., prowadząca – Bożena Bąkowska

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - łącznie 60h w okresie od listopada 2011r.
do czerwca 2013r., prowadząca Joanna Kopacz

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno - przyrodniczych - łącznie 60h
w okresie od listopada 2011r. do czerwca 2013r., prowadząca Ewa Baczewska

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - łącznie 60h w okresie od listopada 2011r.
do czerwca 2013r., prowadząca Barbara Gołubowska

Podczas zajęć uczniowie korzystali z różnorodnych, bardzo ciekawych pomocy dydaktycznych dostosowanych do każdego rodzaju zajęć. Dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne wpłynęło na atrakcyjność zajęć, uczniowie łatwiej przyswajali wiedzę, chętnie uczestniczyli w zajęciach. Bardzo pomocnym środkiem dydaktycznym jest tablica multimedialna, dzięki której można uatrakcyjnić sposób przekazywania wiedzy, wykorzystać dostępne programy multimedialne, filmy dydaktyczne oraz informacje z Internetu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

szkoła

 

7

 

 

01

 

SP

 

e-Dziennik

Nowy obraz

 

logo zhp

 

logo

 

34

 

zaczytana szkola 


logo szkola promujaca zdrowie

 

Bezpieczna+

 

 

szkola z klasa

 

 

indywidualizacja

 

 

akademia mn

 

 

  kompetencje

 

 

  projektor