DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.sp4.pisz.pl.
Data publikacji strony internetowej: 18.03.2021r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.03.2021r.
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNO ŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 część plików nie jest dostępna cyfrowo.
INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po
witrynie) a w nim:
 podwyższony kontrast,
 możliwość powiększania liter,
 podświetlane linki,
 mapa strony,
 skala szarości,
 jasne tło
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
DATA SPORZĄDZENIE DEKLARACJI:
Deklarację sporządzono dnia 18.03.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły
Podstawowej nr 4 im. papieża Jana Pawła II w Piszu.
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Gajda e-mail: gajdorka1@o2.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sp4pisz@interia.pl; telefon: 87 425 15 22
Taką samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać żądania zapewnienia dostępności.
PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest
możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępu lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości
skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
DOSTEPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Obiekt Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu zlokalizowany jest
we wschodniej części miasta. Drogę dojazdową stanowi droga krajowa 58 ul.
Czerniawskiego, a następnie bezpośrednio przylegająca od strony północnej szkoły ulica
Wołodyjowskiego. Na posesji znajduje się kompleks budynków wielokondygnacyjnych
składających się z następujących segmentów:
 budynek 1.3.1 (segment A)
 budynek 2.3.2 (segment B)
 budynek 4.3.1 (segment C)
 łącznik wysoki
 łącznik niski
 hala sportowa z zapleczem 3.4.1 (segment D)
Segment A połączony jest wewnętrznymi drogami komunikacji bezpośrednio
z łącznikiem wysokim oraz całym blokiem dydaktycznym. Do segmentu A prowadzą dwa
wejścia – główne oraz od strony boiska – z prawej strony budynku (przez szatnie
uczniowskie), natomiast do segmentu C – wejście od strony parkingu wewnętrznego szkoły;
do segmentu D – wejście przez halę sportową również do strony parkingu. Dla osób
na wózkach dostępne jest tylko wejście od strony hali sportowej – segment D i poruszanie się
wózkiem tylko na poziomie parteru. Bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach
uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma windy. Toaleta
dla osób niepełnosprawnych znajduje się w segmencie D – w korytarzu wejściowym,
po lewej stronie, przy hali sportowej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można
wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie szkolnym nie ma pętli
indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma
możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej zapewniono komunikacje
ze Szkołą. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami i w formie określonej w tym
wniosku, pracownik sekretariatu schodzi do interesanta, po uprzednim uzyskaniu
zawiadomienia przez osobę wnioskująca lub bezpośrednio przez pracownika obsługi
o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w miejscy zlokalizowanym
w segmencie D.

DANE TELEADRESOWE: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu ul.
M. Wołodyjowskiego 2a, 12-200 Pisz;
adres e-mail: sp4pisz@interia.pl
nr telefonu: 87 425-15 22

Skip to content