Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

  1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem naboru do szkoły jest Szkoła Podstawowa nr4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu, 12-200 Pisz, ul. M. Wołodyjowskiego 2a, adres e-mail:sp4pisz@interia.pl, numer telefonu: 87 425-15-22.
  2. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu powołany został inspektor ochrony danych Pan Waldemar Hypś, adres e-mail:inspektor@cbi24.pl,  numer telefonu: 82 561 13 02
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.  
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia. 
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz  ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do szkoły znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy przystępuje do naboru.

Skip to content