Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

od dnia 1 września 2021r. w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem Covid-19 na terenie

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

CEL PROCEDURY

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

ZAKRES PROCEDURY

Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WDROŻENIE PROCEDURY

Dyrektor szkoły, wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice/opiekunowie prawni, uczniowie i inni interesanci szkoły.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu i poza terenem Szkoły w związku z realizacją zadań statutowych, a w szczególności lekcji przedmiotowych, zajęć edukacyjnych, wyjść grupowych i wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Piszu.
 3. Do szkoły może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/pracownik  nie przebywający na kwarantannie lub w izolacji w warunkach    

domowych,

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji

w warunkach domowych.

 • Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 •  Przez objawy, o których mowa w pkt. 2a) i pkt. 3), rozumie się:

 · podwyższoną temperaturę ciała,

 · ból głowy i mięśni,

 · ból gardła,

 · kaszel,

· duszności i problemy z oddychaniem,

· uczucie wyczerpania,

· brak apetytu.

 • Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach. W związku z koniecznością realizacji statutowych zadań szkoły

– wtedy, gdy jest to niezbędne. Osoby te są zobowiązane przez cały czas pobytu do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4).
 • Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej rodziców/opiekunów odprowadzających do szatni dzieci z oddziału przedszkolnego – „zerowego” oraz

z oddziałów klas pierwszych przez okres adaptacyjny z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownik szkoły min, 1,5 m – wyłącznie po uzyskaniu zgody upoważnionego pracownika szkoły/dyżurnego. Dyrektor szkoły może w trybie doraźnym zawiesić stosowanie powyższej zasady, bez konieczności podania uzasadnienia.

 • Uczeń/pracownik/rodzic/opiekun prawny po wejściu do budynku szkoły, tj. w drodze do i z szatni oraz w pomieszczeniach szatni, zobowiązany jest do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Uczeń przychodzący do szkoły jest zaopatrzony przez rodzica/opiekuna prawnego w maseczkę, którą musi założyć przed wejściem do szkoły. Po wejściu do sali lekcyjnej, maseczkę może zdjąć i schować do przygotowanej torebki foliowej.
 1. Nauczyciel powinien przypominać uczniom o zagrożeniu epidemicznym, ale w sposób niebudzący w nich lęku i niepokoju, łagodzić sytuacje stresowe.
 2. Rodzic/opiekun powinien przygotować swoje dziecko na zmienione warunki funkcjonowania w szkole i uczulić na zachowanie szczególnej higieny i zasad bezpieczeństwa.
 3. Pracownik szkoły, który otrzyma informację o ryzyku zakażenia ucznia lub innej osoby przebywającej we wspólnym gospodarstwie zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Dyrektora szkoły.
 4. Opiekun ucznia ma obowiązek poinformowania Wychowawcę, a ten Dyrektora szkoły o powrocie ucznia lub innej osoby przebywającej we wspólnym gospodarstwie z miejsc o podwyższonym stopniu ryzyka.
 1. Opiekunowie uczniów powinni w miarę możliwości korzystać z elektronicznych form komunikacji z nauczycielami i specjalistami szkolnymi. W sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu zobowiązani są do wcześniejszego umówienia się na spotkanie. Spotkanie odbywać się będzie w strefie wyznaczonej. Osoby wchodzące do szkoły (poza pracownikami i uczniami), obowiązuje bezwzględne przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz wpis na listę osób wchodzących do szkoły.
 2. Preferowany jest kontakt z rodzicem/prawnym opiekunem za pośrednictwem e-dziennika lub telefoniczny.
 1. Wychowawcy klas zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji numerów telefonów do opiekunów uczniów w e-dzienniku.
 2. Do odwołania nie będzie czynny sklepik szkolny.
 1. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY
 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
 3. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek, maseczki.
 4. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby

 COVID-19.

 • Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowywania dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m między sobą w każdej przestrzeni szkoły.
 • Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje

o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.

 • Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika – sala przy sekretariacie szkoły wyposażona w zestaw ochronny: fartuch ochronny, maski, rękawiczki i płyn do dezynfekcji.

UWAGA!  Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa

(gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.

 • Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, szatni oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 1. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI
 1. Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce.
 2. Po wejściu do sekretariatu pracownik może zdjąć maseczkę.
 3. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolic twarzy, ust, nosa i oczu.
 4. Używa własnego długopisu/ ołówka nie pożycza go innym osobom.
 5. Raz na godzinę pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 6. Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i sam zachowuje dystans nie mniej niż 1,5 m.
 7. Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.
 8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
 1. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
 1. Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce i rękawiczkach.
 2. Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny – 1,5 m.
 3. Nie styka się z innymi pracownikami szkoły, w tym: uczniami i nauczycielami bezpośrednio.
 4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. klawiatury, myszki, telefony) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Regularnie co godzinę wietrzy pomieszczenia, w których przebywa.
 • Po wyjściu ze szkoły uczniów i nauczycieli wietrzy sale lekcyjne, dokładnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem, ławki i krzesła, parapety, podłogi.
 • Regularnie dezynfekuje pomieszczenie toalet oraz sanitariaty, krany, kurki, umywalki, klamki, wyłączniki świateł, szafki w szatni, biurko na portierni.
 • Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem  lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
 • Kontroluje osoby wchodzące do szkoły, żeby miały zakryte usta i nos, zdezynfekowały ręce płynem umieszczonym przed szkołą.
 • Ma prawo zabronić wejścia do szkoły osobom, które nie zastosowały się do zaleceń.
 • Nie zezwala na oczekiwanie rodzicom lub innym osobom odbierającym uczniów

 w korytarzu przy dyżurce, zaleca oczekiwanie na zewnątrz w wyznaczonej strefie z zachowaniem bezpiecznego dystansu  – 2m.

 • OBOWIĄZKI  NAUCZYCIELI
 1. Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce, po wejściu do sali może zdjąć maseczkę, ale zakłada ją każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi osoba z zewnątrz np. pani sekretarka, pielęgniarka szkolna, dyrektor szkoły, wicedyrektor. Zakłada również maseczkę gdy przemieszcza się do innej sali lekcyjnej w celu poprowadzenia lekcji z inną klasą.
 2. Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze.
 • Każdorazowo, w przypadku zmiany sali lekcyjnej dezynfekuje po sobie biurko oraz krzesło.
 • Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości między sobą oraz nauczycielem.
 • Co godzinę wietrzy pomieszczenie.
 • Może wychodzić z uczniami na zewnątrz szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie

z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5m.

 • Przestrzega zasad korzystania z boiska szkolnego, innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
 • Po powrocie do szkoły pilnuje, aby uczniowie umyli dokładnie ręce, zachowując bezpieczny dystans – 1,5m i wrócili do swojej sali pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
 • Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolic twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Piszu zamieszczonymi na stronie internetowej.
 2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.
 3. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.
 4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 6. Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową.
 7. Rodzic/ opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren szkoły (za wyjątkiem rodzica/opiekuna prawnego dziecka z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w okresie adaptacyjnym).
 8. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 9. Rodzice i opiekunowie prawni są obowiązani do noszenia maseczki na terenie szkoły – dziedziniec szkoły, boisko, parking.
 10. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od Dyrektora lub pracownika szkoły.
 • OBOWIĄZKI UCZNIÓW
 1. Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce z własnymi przyborami  i podręcznikami, rękawiczkami (gdy w planie zajęć ma lekcję informatyki), wodą oraz drugim śniadaniem.
 2. Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m od innych osób, przed wejściem do budynku szkolnego dezynfekuje ręce.
 3. Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem zajęć i przydziału do klasy.
 4. Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.
 5. W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki, zakłada ją wtedy, gdy zbliża się do niego nauczyciel lub inna osoba. Uczeń pozostaje w bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczniów oraz nauczyciela.
 6. Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.
 7. Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie przychodzi do szkoły na zajęcia.
 8. Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może korzystać z zajęć w szkole.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel postępuje według Procedury.
 • ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY
 1. Dzieci z oddziału przedszkolnego – „zerowego”, uczniowie oddziałów klas pierwszych uczęszczają do szkoły i opuszczają ją wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie prawni przekazują dziecko/ucznia pod opiekę nauczyciela wychowawcy, świetlicy, oddziału klasowego lub upoważnionego pracownika obsługi i odbierają spod ich opieki.
 2. Opiekunowie odprowadzający dzieci (dotyczy tylko dzieci oddziału przedszkolnego – „zerowego” i uczniów klasy pierwszych ) mogą wchodzić do szatni (przez okres adaptacyjny), zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 • opiekunowie są zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Dla uczniów klas 4-8  udostępnione są szafki.
 • Przebieranie się ma przebiegać sprawnie. Po tej czynności uczeń udaje się do swojej sali lekcyjnej klas 4-8.
 • Uczniowie wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem, a uczniowie klas 0-3 wejściem bocznym od parkingu.
 1. HIGIENA I DEZYNFEKCJA
 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, wspólnych.
 3. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 4. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 5. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.
 6. Przed wejściem do budynku szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
 7.  Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr 3 do procedury- wykaz numerów kontaktowych).
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk zasady ich dezynfekcji.
 9. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych szkoła zapewnia pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/. Pojemniki zlokalizowane są na holu szkolnym.
 10.  Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 11. W celu utrzymania czystości na terenie szkoły przeprowadzany jest codzienny monitoring  prac porządkowych, w tym przede wszystkim w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

 • ORGANIZACJA NAUKI I PRZEBYWANIA UCZNIÓW     W SZKOLE
 • Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości wyeliminować gromadzenie się uczniów w szatni, przy salach lekcyjnych i częściach wspólnych szkoły.
 • W miarę możliwości zalecane jest prowadzenie lekcji na świeżym powietrzu, po uprzednim zgłoszeniu do dyżurującego wicedyrektora.
 • Uczniowie przebywają w jednej sali lekcyjnej, a na konkretne zajęcia przychodzi nauczyciel.
 • Uczniowie wychodzą na przerwę w systemie naprzemiennym. Określone przerwy spędzają w sali pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.
 • W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Przebywając w szkole uczniowie powinni, w miarę możliwości, zachować odległość dwóch metrów od siebie. W częściach wspólnych (korytarze, szatnie) wszyscy uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic, których zdjęcie następuje po zajęciu przez ucznia miejsca w sali lekcyjnej.
 • Wszyscy pracownicy szkoły będą przebywać  w maseczkach lub przyłbicach w częściach budynku ogólnodostępnych. Wskazane jest zachowanie co najmniej 1,5 m odległości między osobami.
 • Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 •  Sale będą wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność w innych salach dydaktycznych.
 2. Zajęcia świetlicowe, w miarę możliwości, odbywać się będą na świeżym powietrzu lub w innych salach dydaktycznych.
 3. Podczas sprawowania opieki w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości, ograniczone będą zabawy kontaktowe.
 4. Do regulaminu korzystania ze świetlicy należy wprowadzić zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.
 5. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.
 6. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wyposażyć w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 7.  Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
 8. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z odpowiednio: pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną.
 • ORGANIZACJA  ZAJĘĆ  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. W miarę możliwości lekcje wf  będą organizowane na powietrzu.
 2.  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć oraz podłoga w salach gimnastycznych i pomieszczenia bloku sportowego będą czyszczone lub dezynfekowane raz dziennie po zakończeniu zajęć lub w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 3. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe.
 4. Uczniowie przed lekcją wf korzystają z wyznaczonych szatni.
 5. Uczniowie, przechodzący z szatni do miejsca zajęć muszą zachować odległość 2 m.
 6. Podczas lekcji grupy, które zgodnie z planem mają lekcje wf  w tym samym czasie nie mogą być łączone.
 7. Nauczyciel prowadzący lekcje wf  sprawuje nadzór nad grupą podczas pobytu na bloku sportowym oraz, po zakończonych zajęciach odprowadza uczniów do szatni, po czym uczniowie samodzielnie przechodzą do sali, w której klasa będzie miała kolejną lekcję.
 • ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOLNEJ

STOŁÓWKA :

1. Dzieci do stołówki wchodzą w maseczkach, które ściągają po zajęciu miejsca przy stole.

2. Dzieci do stołówki  wchodzą klasami.

3. Przy jednym stoliku siedzą osoby z jednej klasy.

4. Posiłki wydawane będą z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce. Posiłki wydawane będą zmianowo według ustalonego harmonogramu.

 5. Sztućce i serwetki podawane są bezpośrednio osobie odbierającej posiłek.

6. Uczniowie wchodząc do stołówki, zachowują odpowiednią odległość między sobą co najmniej 1,5 m.

7. Uczniowie spożywają posiłek sprawnie, bez zbędnego przeciągania.

8. Po każdej grupie dezynfekowane są stoły i krzesła.

9. Osoby sprawujące nadzór nad dziećmi w czasie posiłku są w maseczkach lub przyłbicach.

10. Co godzinę stołówka jest wietrzona.

11. Na koniec dnia pomieszczenie jest dezynfekowane w całości (stoły, krzesła, podłoga, parapety, ściany).

 1. Źródełka i fontanny wody pitnej będą wyłączone.

KUCHNIA:

1. Pracownicy kuchni i stołówki szkolnej powinni zachowywać odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – stosować środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawice, maseczki lub przyłbice.

2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

3. Personel kuchenny oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 • Pomieszczenia kuchenne będą wietrzone regularnie.
 • Po każdej przerwie obiadowej stołówka, w tym stoły i tace będzie dezynfekowana.
 • Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków zobowiązana jest  do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek,

a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia

 • Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

 • ZASADY HIGIENY DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
 1. Przy każdym wejściu do szkoły, w każdej sali oraz w wyznaczonych miejscach znajdujących się pojemniki z płynem do dezynfekcji. Wskazane jest częste korzystanie z nich wszystkich pracowników, nauczycieli i osób trzecich znajdujących się w szkole.
 2. W każdej sali lekcyjnej znajduje się pojemnik z mydłem umieszczony w takim miejscu, aby był łatwo dostępny dla ucznia. Uczeń zobowiązany jest do mycia rąk przed wejściem do sali lekcyjnej.
 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte, a w wyznaczonych salach poddawane ozonowaniu.
 4. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników będą regularnie monitorowane i kontrolowane.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych/ozonowanych pomieszczeń

i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Prace dezynfekcyjne obejmują również elementy znajdujące się na terenie szkoły, elementy boiska, toalety.

 • POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U UCZNIA
 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji ucznia ( pomieszczenie przy gabinecie pielęgniarki szkolnej), u którego stwierdzono objawy chorobowe.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka ( takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy.
 3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką nauczyciela wychowawcy lub innego pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki i fartuch ochronny, który uprzednio pobrał z pomieszczenia portierni.
 4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, informuje o tym dyrektora lub wicedyrektora bądź powiadamia sekretariat.
 5. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

 · jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły)

 i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

 · jeżeli pomiar termometrem  bezdotykowym wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły.

 • Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie

z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły informując o powodach.

 • W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie stawiają się do szkoły na wezwanie po odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 • Wskazany przez Dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy/klasy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 • Nauczyciel wychowawca grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana przez pracowników wyposażonych w rękawiczki i fartuch ochronny ( mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek, wszystkich powierzchni dotykowych).
 • Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 • Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania Dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza, a w szczególności o diagnozie dotyczącej podejrzenia zakażenia ucznia.
 • Wychowawca/nauczyciel sporządza listę dzieci i pracowników z którymi dziecko

z objawami chorobowymi miało kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 1. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły) i wprowadza do stosowania na terenie szkoły instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 2. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą  innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
 3. Dyrektor informuje organ prowadzący i nadzorujący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia.

 • POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U PRACOWNIKA LUB INNEJ OSOBY DOROSŁEJ
 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

 a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

3.  Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

4.  W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).

5.   Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.

6.   Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

7.   Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 • Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w szkole, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i nadzorujący i kontaktuje się

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 1. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 2. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia.
 • POSTĘPOWANIE W PRYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE
 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika szkoły, rodzica/opiekuna prawnego ucznia, interesanta pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

 • Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

 b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej

w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 • POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 NA TERENIE SZKOŁY
 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły i zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący – Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Piszu Kuratora Oświaty w Olsztynie zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 5.  Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz, kontakt:
 • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia +48222 500 115,
 • Fax 87 423 27 80,
 • E-mail: psse.pisz@sanepid.olsztyn.pl
 • Elektroniczna skrzynka podawcza:  /psse_pisz/skrytka
 • Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 w Piszu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 obowiązują w szkole od dnia 01.09.2020r. do czasu ich odwołania.
 • Do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie prawni, dzieci/uczniowie.

W sytuacjach nagłych nieopisanych w procedurze podejmowane będą działania mające na celu zapewnienia  bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz pracowników szkoły.

Skip to content