historia

Pierwsze dziesięciolecie szkoły 1983/1984 – 1992/ 1993
Początki Szkoły Podstawowej nr 4 w Piszu to rok 1982. Miasto Pisz od dłuższego
czasu odczuwało brak miejsc w szkołach podstawowych. Władze polityczno- administracyjne
i oświatowe poszukiwały sposobu złagodzenia występujących trudności. Nawiązano
rozmowy z Dyrekcją BUDOPOL-u w Piszu, celem przekazania obiektu pozostałego po
rozwiązaniu OHP przy tym przedsiębiorstwie. 24 lutego 1982 roku Naczelnik Miasta i Gminy
Pisz otrzymuje zgodę na przekazanie obiektu od Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych. 10 marca 1982 roku Dyrekcja Przedsiębiorstwa Budowy Obiektów
Użyteczności Publicznej podejmuje decyzję o nieodpłatnym przekazaniu wyżej wymienionej
nieruchomości wraz z terenem. Tego samego dnia protokolarnie obiekt zostaje przejęty
przez Zbiorczą Szkolę Gminną w Piszu. Od tego momentu zaczynają się prace nad
dokumentacją, która 3 sierpnia 1982 roku zostaje przekazana wykonawcy kapitalnego
remontu to jest Przedsiębiorstwu Budownictwa Komunalnego. Remont szkoły został
zakończony dnia 29 sierpnia 1983 i budynek został przekazany użytkownikowi czyli Zbiorczej
Szkole Gminnej.
1 września 1983 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
1983/1984. 500 uczniów i 25 nauczycieli rozpoczęło naukę i pracę w nowej szkole.
Pierwszym dyrektorem szkoły był pan mgr Henryk Nicewicz, a wicedyrektorem była pani
mgr Maria Mocarska. Była to bardzo podniosła uroczystość, w której oprócz rodziców
i nauczycieli wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich w osobach:
I sekretarz KW PZPR- Waldemar Berdyga
Przewodniczący WK SD- Jerzy Gryko
Wojewoda- Kazimierz Jabłoński
Kurator Oświaty i Wychowania- Lucjan Chrzanowski
Oraz przedstawiciele władz miasta i gminy w osobach:
I sekretarz KMG PZPR- Zbigniew Zieliński
II sekretarz KMG PZPR- Włodzimierz Niesiobędzki
Przewodniczący KMG SD- Jan Dąbrowski
Przewodniczący ZSL- Zygmunt Kurek
Naczelnik Miasta i Gminy- Józef Skrodzki
Z-ca Naczelnika Miasta i Gminy- Józef Chmura
Dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej- Sławomir Ostaszewski
Wicedyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej – Halina Wesołowska
Wicedyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej- Jan Kalinowski
Z początkiem nowego roku szkolnego i nowej szkoły rozpoczęli swoją działalność
harcerze i zuchy. Harcerska brać prężnie działa przez wiele lat przy Szkole Podstawowej nr 4.
Osiągali bardzo wysokie wyniki w różnego rodzaju konkursach z wiedzy jak również
festiwalach piosenki. Opiekunkami harcerzy przez wiele lat były p. Małgorzata Jabłońska
i p. Bożena Bąkowska. Pomimo wielu problemów i zawirowań organizacyjnych drużyna
harcerska istnieje przy naszej szkole do dziś, a jej niezłomną opiekunką pozostała p. Bożena
Bąkowska. W szkole funkcjonowały również inne organizacje tj: SKO, Spółdzielnia
Uczniowska, PCK, Orientacja Zawodowa, Profilaktyka i Resocjalizacja, Zespół Wychowawczy
oraz adekwatnie do tamtych czasów Towarzystwo Przyjaciół Partii Robotniczej,
W pierwszym dziesięcioleciu funkcjonowania naszej szkoły uczniowie
i nauczyciele regularnie organizowali wiele stałych, ale zawsze ciekawych uroczystości
i imprez, takich jak: Ślubowanie Klas Pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Dzień
Kobiet, Dzień Wiosny, Dni Sportu, Święto Pracy, a nawet zapomnianego już dziś Dnia
Latawca. Organizowano bale karnawałowe, dyskoteki jak również wycieczki do ciekawych
miejsc w Polsce. W tamtym okresie naszą szkołę dwukrotnie odwiedziła córka wybitnego
polskiego poety, Kira Gałczyńska. Po raz pierwszy w 1991 roku przeprowadzono wybory Miss
naszej szkoły.
Ale szkoła to nie tylko zabawa dlatego od początku jej istnienia dbano również
o rozwój różnorodnych zainteresowań naszych uczniów. Organizowano różnorodne koła
zainteresowań. Istotnym punktem np.: Koła Biologicznego była ekologia- niezbyt jeszcze
modna w tamtych czasach. W latach 1993/1994 szkoła nawiązała współpracę z Krajowym
Centrum Edukacji Ekologicznej, efektem której był udział naszej szkoły w akcji „Green”.
Uczniowie badali czystość wód, a wyniki przedstawiali na konferencji Ekologicznej.
Drugie dziesięciolecie szkoły lata 1993/1994 – 2002/ 2003
W drugie dziesięciolecie szkoła wkroczyła pod opieką i nadzorem pani dyrektor
Iwony Audul-Peżyńskiej i wicedyrektor Haliny Jastrzębskiej. To bardzo ważny czas w historii
jej istnienia, gdyż 6 września 1994 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Na początku
uczyły się w nim tylko klasy I-III , ale już 2 września 1996 stary budynek „ czwórki” uczniowie
opuścili na dobre.
W drugim dziesięcioleciu szkoła uczestniczyła w wielu nowych jak i stałych w życiu
szkoły przedsięwzięciach. Organizowano wiele konkursów, w których nasi uczniowie
uzyskiwali wysokie miejsca. Uczniowie nadal angażowali się w działalność ekologiczną
i charytatywną. W roku szkolnym 1995/1996 zorganizowano pierwsze demokratyczne
wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W tym samym roku nowoprzybyły
nauczyciel muzyki pan Lech Ostrowski założył chór, który już marcu 1996 roku, w Konkursie
Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży Szkolnej, zdobył uznanie jury za umiejętności
osiągnięte w tak krótkim czasie. W roku 1999 chór Rezonans wziął udział w nagraniu
programu telewizyjnego „Muzyczna skakanka”. Przez wszystkie lata swojej działalności Chór
zajmował czołowe miejsca w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
wzbogacał wiele uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. W 2010 roku Rezonans obchodził
piętnastolecie swojego istnienia. Podczas uroczystego koncertu pokazano działalność chóru
i zaprezentowano jego sukcesy. Chór był i jest powodem do dumy nie tylko dla jego
dyrygenta, ale również wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Serdecznie
dziękujemy.
Edukacja muzyczna chóru została również wzbogacona comiesięcznymi spotkaniami
z muzyką prowadzonymi przez profesjonalną agencję artystyczną z Olsztyna. Współpraca ta
nieprzerwanie trwa już 17 lat
Rok szkolny 1998/1999 to kolejny bardzo istotny czas drugiego dziesięciolecia.
1 października 1998 roku szkoła otrzymała imię największego z Polaków – Jana Pawła II. Było
to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale i wszystkich mieszkańców
naszego miasta. Uroczystości nadania imienia poprzedzone uroczystą mszą świętą
celebrowaną przez biskupa W. Ziębę, odbyły się na nowo otwartej sali gimnastycznej
w segmencie „c”. Po licznych przemówieniach władz miasta i województwa odsłonięto
tablicę pamiątkową.
Lata 1999/2000 przyniosły wielkie zmiany. Był to okres, w którym dotychczasowa
ośmioletnia szkoła podstawowa została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową
i trwające trzy lata gimnazjum. W tym też roku ówczesna pani dyrektor,
p. Iwona Audul-Peżyńska, powołała na swoją zastępczynię p. L. Lewandowską.
1 października 1999 obchodzono I rocznicę nadania imienia Jana Pawła II naszej
szkole. Całą uroczystość poprzedziła msza prowadzona przez ks. proboszcza Z. Bzdaka.
Znaleźliśmy się również w rodzinie szkół papieskich. Po raz pierwszy reprezentanci szkoły
mieli zaszczyt brać udział w takim przedsięwzięciu w roku 2001. Rok później, 17 maja
nastąpił bardzo szczególny dla wszystkich dzień – dzień, w którym został poświęcony
i wręczony naszej szkole sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Uroczystość rozpoczęła
się mszą koncelebrowaną przez biskupa Edwarda Samsel, na której to ks. Biskup poświęcił
sztandar. Od tamtej chwili towarzyszy on nam podczas każdej uroczystości.
Szkoła Podstawowa nr 4 zawsze aktywnie wspierała potrzebujących, organizowano
pomoc dla najuboższych, zbiórki pieniędzy dla chorych rówieśników z Pisza i okolic.
Zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla chorej Karoliny z Wiartla, odbył się koncert
charytatywny dla chorego Grzesia. Uczniowie czwórki wspierali również działania Polskiej
Akcji Humanitarnej i przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Złotówka dla dzieci
z Afganistanu”.
Trzecie dziesięciolecie – lata 2003/2004 – 2013/2014
W czerwcu 2004 roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego
przedstawiciele Rady Rodziców oraz p. J. Barański dziękowali pani dyrektor
Iwonie Audul–Peżyńskiej za wieloletni trud kierowania Szkołą Podstawową nr 4 i za serce
włożone w wychowanie dzieci i młodzieży. Zbliżający się nowy rok szkolny niósł w sobie
ogromne zmiany. Od 1 września 2004 roku Szkoła Podstawowa nr 4 nosiła nazwę Gminnego
Zespołu Szkół. Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Piszu z 30 kwietnia 2004 roku połączono
Szkołę Podstawową nr 4 im. Papieża Jana Pawła II i Gimnazjum nr 2 w Gminny Zespół Szkół
w Piszu. Kierowały nią: pani dyrektor Ewa Kotlarska, i panie wicedyrektor: Anna
Maksimowicz oraz pani Barbara Miszczak.
Kilka miesięcy później świat obiega smutna wiadomość – 2 kwietnia 2005 roku
umiera Ojciec Święty. 5 kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami zgromadzili
się na Placu Daszyńskiego na Mszy Św. sprawowanej przez kilkunastu księży z naszego miasta
i okolic. Zgromadzeniu Przewodniczył ksiądz Zbigniew Bzdak. Przez cały tydzień od 4 kwietnia
do 8 kwietnia uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni naszej szkoły spotykali się
na łączniku wysokim, by modlić się w intencji zmarłego Ojca Świętego. W tym samym roku
w maju Gminny Zespół Szkół przyjmuje imię Papieża Jana Pawła II. W tej doniosłej
uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości: przedstawiciele sejmiku warm.–maz.,
Delegatura Kuratorium Oświaty w Ełku, władze piskie oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół,
a nawet goście z Japonii. Kluczowym punktem tej uroczystości było ślubowanie pani dyrektor
Ewy Kotlarskiej, a następnie gimnazjalistów na nowy sztandar.
Dzięki pracowitości i profesjonalności naszych nauczycieli i ówczesnej dyrekcji w roku
szkolnym 2004/2005 w ramach programu „Szkoła z klasą”, szkoła otrzymała certyfikat”
„Nasza szkoła uczy czytać” oraz „Nasza szkoła uczy myśleć”. Ale to nie jedyne nasze duże
osiągnięcie. 5 września 2005 delegacja naszej szkoły w składzie: p. Ewa Kotlarska, p. Jan
Pupek, p. Leszek Borak wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy w Piszu, panią dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 i trenerami klubu tenisowego „Piłeczka” udali się na Litwę. Tego
dnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach współpracy pomiędzy Gminą Pisz a rejonem
Alitus. Podpisano umowę dotyczącą współpracy pomiędzy Gminnym Zespołem Szkół w Piszu,
a średnią szkołą w Butrymonis, reprezentowaną przez Valadas Valvonis. Przedstawicieli
szkoły oraz klubów sportowych z rejonu Alitus zaproszono na rozgrywki sportowe do Pisza.
17-18 grudnia 2005 roku odwiedziła mury naszej szkoły delegacja z Litwy. Władze zwiedzały
miasto. Ponadto zorganizowano rozgrywki sportowe, dyskotekę i skromny poczęstunek.
Wspólne spotkania były zaproszeniem do dalszej współpracy.
Rok 2006 to czas zmian wokół budynku Gminnego Zespołu Szkół. Wybudowano
boiska sportowe do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, wrotowisko oraz nowy plac zabaw.
W takiej pięknej postaci szkoła była gotowa na obchody 25-lecia swego istnienia, 16 maja
2008 roku. Pojawiło się wielu znakomitych gości, którzy po mszy świętej udali się na halę
sportową, by uczestniczyć w części artystycznej przygotowanej przez młodzież. Ostatnim
punktem tej uroczystości było otwarcie w szkole Powiatowego Centrum Edukacji Ruchu
Drogowego. W tym samym roku szkolnym jak i następnym szkoła brała udział w programie
społecznym „Szkoła bez przemocy”. Wszyscy dbamy o to, aby nasza szkoła pozostała szkołą
bez agresji w każdym momencie swojego funkcjonowania.
Zakończenie roku szkolnego 2008/2009 było ostatnim, które poprowadziła pani Ewa
Kotlarska jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4. Nowy rok szkolny 2009/2010 inaugurowała
pani Anna Maksymowicz – nowy dyrektor GZS. Stanowiska wicedyrektorów zajęły panie:
Wioletta Siwik i Barbara Miszczak.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 dokonano otwarcia
nowopowstałego placu zabaw dla najmłodszych. Otwarcia dokonał pan burmistrz Jan Alicki
i pani dyrektor Anna Maksymowicz. Parę miesięcy później, 1 marca 2012 roku, obchodzono
po raz pierwszy w szkole Dzień Żołnierzy Wyklętych. Nasza szkoła włączyła się w projekt
realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, miał on na celu rozpowszechnienie wiedzy na
temat żołnierzy leśnych walczących po wojnie z władzą komunistyczną. W Gminnym Zespole
Szkól odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy działających na Mazurach, którzy do końca
pozostali wierni ojczyźnie. Odsłonięcia Pamiątkowej tablicy dokonali starosta piski A. Nowicki
i przewodnicząca Rady Miejskiej L. Bednarek. 23 maja 2012 roku przedstawiciele koła
historycznego pod kierunkiem Marii Kozikowskiej prezentowali Projekt Żołnierzy Wyklętych
w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Uczniowie przedstawili postać Romualda
Kozła. Za swoją pracę i udział w projekcie otrzymali nagrody i dyplomy. Dużym osiągnięciem
dla naszych uczniów i nauczycieli jest również udział w programie „Akademia Młodych
Noblistów” organizowanym przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka
w Warszawie. Dzięki temu programowi uczniowie mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia
w wielu ciekawych projektach i rozwoju swoich zainteresowań. Nasza szkoła systematycznie
realizuje projekty w ramach funduszy europejskich takich jak: „Radosna Szkoła”,
„Indywidualizacja nauczania w szkole podstawowej” oraz „Rozwój przez kompetencje”.
Dzięki tej współpracy, uczniowie na wszystkich poziomach nauczania mogą korzystać
z nowoczesnych sprzętów dydaktycznych, takich jak tablice interaktywne, projektory.
Pracownia chemii, fizyki i matematyczna pozyskała nowe, ciekawe pomoce, które pomagają
naszym uczniom zgłębiać tajniki nauk ścisłych.
Minęło trzydzieści lat, a nasza „czwórka” ulega ciągłym zmianom. Początkowo
czwórka to stary budynek, teraz piękny gmach, który zmienia się, pięknieje z roku na rok
i tętni życiem. To nie tylko szkoła, instytucja czy miejsce pracy, to kolebka wielu talentów,
które w niej odkryto, kuźnia umiejętności i tradycji, które kultywujemy i podtrzymujemy
przez te wszystkie lata. To nie tylko budynek z betonu i stali, to miejsce i ludzie, to my
i wszyscy Ci, którzy w niej pracowali, tworzyli ją i są jej absolwentami. Była, jest i będzie
miejscem pełnym wspomnień, naszej małej, tworzącej się każdego dnia historii. Musimy
zrobić wszystko, by za kolejne trzydzieści lat „nasza ” historia była barwna i warta
opowiedzenia.

Skip to content